MEDIA

2023.06.12

中国新聞へ 養殖シロギス量産へ の記事が掲載されました

中国新聞 に下記記事が掲載されました。

掲載 : 中国新聞 2023年6月11日(日)

記事 : 養殖シロギス量産へ